Koordinater 29303-Lohheide-Tyskland med omformer i alle koordinatsystemer (2023)

Søkeetter adresse, sted eller POI

Koordinater 29303-Lohheide-Tyskland med omformer i alle koordinatsystemer (1)

Seriell behandling, konvertere lister Min nåværende plassering

Eksempel: Nord 47.018711° | Øst 12,34256°

Inndata:
Inndata for breddegrad er et desimaltall mellom -89,999999 og 89,999999.
Hvis breddegraden er gitt i S for sør, må tallet innledes med et minustegn.
Inndata for lengdegrad er et desimaltall mellom -179,999999 og 179,9999999.
Hvis lengdegraden er gitt i W som i vest, må tallet innledes med et minustegn.
Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

Desimalkarakter (WGS84)

Breddegrad: °(N) Fare!
Siden denne omformeren regner med negative nordinger i stedet for positive søringer, må du prefiksere verdien med a - hvis den inneholder spesifikasjonen S.
Så 10.12345 S blir -10.12345 N her!
Lon: °(E) Fare!
Siden denne omformeren beregner med negative østinger i stedet for positive vestlige verdier, må du prefiksere verdien med en - hvis den inneholder spesifikasjonen W.
Så 20.12345 W blir -20.12345 E her!

Eksempel: Nord 47°1.122 | Øst 12° 20.553'

Breddegrad må være mellom -89 og 89 og må være et heltall.
Lengdegrad må være mellom -179 og 179 og må være et heltall.
Å angi minuttene for breddegrad og lengdegrad er et valgfritt desimaltall, men hvis det legges inn må det være mellom 0 og 59,99999.
Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

grader minutter (WGS84)

breddegrad: ° '(N) Fare!
Siden denne omformeren regner med negative nordinger i stedet for positive søringer, må du gå foran gradverdien med en - hvis den inneholder spesifikasjonen S.
Så 10° 1.2345' S blir -10° 1.2345' N her!
Lon: ° '(E) Fare!
Siden denne omformeren beregner med negative østinger i stedet for positive vestlige verdier, må du gå foran gradverdien din med en - hvis den inneholder spesifikasjonen W.
Så 20° 1.2345' V blir -20° 1.2345' Ø her!

Eksempel: Nord 47° 1' 7.359' | Øst 12° 20' 33.216'

Breddegrad må være mellom -89 og 89 og må være et heltall.
Lengdegrad må være mellom -179 og 179 og må være et heltall.
Minuttene som angis for breddegrad og lengdegrad må være mellom 0 og 59 og må være heltall.
Det er valgfritt å angi sekundene for breddegrad og lengdegrad, men hvis den angis, må den være mellom 0 og 59,99999.

Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

grader minutter sekunder (WGS84)

Breddegrad: ° ' "(N) Fare!
Siden denne omformeren regner med negative nordinger i stedet for positive søringer, må du gå foran gradverdien med en - hvis den inneholder spesifikasjonen S.
Så 10° 1' 2.345' S blir -10° 1' 2.345' N her!
Lon: ° ' "(E) Fare!
Siden denne omformeren beregner med negative østinger i stedet for positive vestlige verdier, må du gå foran gradverdien din med en - hvis den inneholder spesifikasjonen W.
Så fra 20° 1' 2.345'; W her blir -20° 1' 2.345' Ø!

Eksempel: E (Øst) = 2783009 | N (nord) = 1223568

Siden disse koordinatene kun brukes i Sveits og Liechtenstein, gjelder grenseverdier for N og E.

Det nordligste punktet er ca 47,8 grader og derfor er maksimalverdien for N: 1 300 000.
Det sørligste punktet er på ca 45,8 grader og derfor er minimumsverdien for N: 1 074 000.
Det østligste punktet er på ca 10,5 grader og derfor er maksverdien for E: 2 834 000.
Det vestligste punktet er ca 5,9 grader og derfor er minimumsverdien for E: 2 484 000.

Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

CH1903+ / LV95 (Bessel 1841)

og: (E) x: (N)

Eksempel: sone 32U | Easting 691831 | Northing 5337164

Sonen bestemmer den omtrentlige posisjonen til punktet og er ment å forhindre forvirring.
Gyldige soneverdier er fra 01A-60X, men uten O og I.

Eastings må være mellom 100 000 og 900 000.
Nordinger må være mellom 1 og 9 999 999.

Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

Sonebokstaven blir automatisk korrigert hvis den legges inn feil.

UTM-koordinater (WGS84)

Z: E: N:

Eksempel: sone 32U | rutenett firkantet PU | Easting 91831 | Northing 37164

Sonen bestemmer den omtrentlige posisjonen til punktet og er ment å forhindre forvirring.
Gyldige soneverdier er fra 01A-60X, men uten O og I.

Rutenettfirkanten bestemmer posisjonen i sonen og består av østlig (A-Z uten O og I) og nordlig (A-V uten O og I).

Eastings må være mellom 1 og 99 999. Manglende sifre fylles ut til slutt.
Nordinger må være mellom 1 og 99 999. Manglende sifre fylles ut til slutt.
Verdier under 10 000 må fylles med nuller foran, slik at de to tallene hver er 5 sifre.

Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

Sonebokstaven blir automatisk korrigert hvis den legges inn feil.

MGRS / UTMREF (WGS84)

Z: E: N:

Eksempel: R (Easting) = 4468298 | H (nord) = 5333791

Siden den underliggende ellipsoiden for disse koordinatene kun brukes i Tyskland, gjelder grenseverdier for R og H.
Det nordligste punktet er på ca. 56 grader og derfor er maksimalverdien for H: 6200000
Det sørligste punktet er rundt 46 grader og derfor er minimumsverdien for H: 5000000.
Det vestligste punktet er rundt 5 grader og derfor er maksimalverdien for R: 5700000.
Det østligste punktet er rundt 16 grader og derfor er minimumsverdien for R: 2400000.

Hvis disse grenseverdiene ikke overholdes ved inntasting av data, blir rammen rød eller feltene forblir tomme.

Gauss-Krueger (Bessel, Potsdam)

Sone: R: (E) H: (N)

Eksempel:
X (lengdegrad) = HQXT8G | Y (breddegrad) = R3WR5H

Inndata:
Følgende tegn er tillatt for X og Y: 0123456789 BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ.
Lengden kan være mellom 1 og 6 tegn.

NAC (Naturlig områdekoding, WGS84)

X: (E) Y: (N)

Eksempel:
baby.passord.jakke

Inndata:
Innspillet skal alltid bestå av 3 ord. Hvert ord er atskilt med en punktum.

W3W (Hvilke 3 ord)

Eksempel:
Kortkode: 8QQ7+V8, Dublin
Full kode: 8FVHG4M6+2X

Inndata:
Kort kode består av 4 tegn, etterfulgt av et +, etterfulgt av 2 tegn, etterfulgt av et stedsnavn
Full kode består av 8 tegn etterfulgt av et + etterfulgt av 2-3 tegn.
Tillatte tegn er bortsett fra stedsnavnet: 23456789CFGHJMPQRVWX

Plusskode (google Open Location Code)

Et annet format

X: Y:

HøydeBare for medlemmer

m(Klikk her for å beregne høyden ved hjelp av koordinatene) Høydedataene er basert på SRTM-verdiene. Disse gjelder et gulvareal på 90m², så det kan være større avvik på opptil 30 meter i bratt terreng.

Adresse

- (Klikk her for å vise adressen ved hjelp av koordinatene) Klikk for å vise adressen til koordinatene

Med vårkoordinatomformerdu kan konvertere eller konvertere de vanligste koordinatene til andre formater.

Omformeren fungerer i alle retninger med alle gyldige verdier. De gyldige verdiene finner du på det lille infoikonet ved siden av koordinatformatet.

Tilstarte konverteringendu må påliten kalkulator til høyreved siden av innspillet dittklikkeller trykk på Enter-tasten.

Hvilket format er det riktige?

Riktig koordinatformat er selvfølgelig avhengig av målet ditt.

Imidlertid er desimalgrader for tiden den vanligste formateringen av koordinater, som også brukes av Google Maps og mange andre vanlige programvareløsninger.

Kan jeg konvertere flere koordinater eller adresser?

Ja, vi har en for å konvertere flere koordinater eller adresserseriell omformerutviklet.

Med dette programmet kan du behandle store lister (som Excel-filer) med adresser eller koordinater.

Alternativt tilby samt enListekonverteringstjeneste. Du sender oss relevante data eller filer på e-post og vi sender deg et uforpliktende tilbud på hele behandlingen.

E-post:hello@coordinates-converter.com

Hvilke koordinater bruker Google Maps?

Google KartbliDesimalgradskoordinaterbrukt. Denne finner du øverst, som første koordinatformat.

Det samme koordinatformatet brukes også i mange navigasjonssystemer og programvareløsninger.

Kan koordinatkonverteren brukes uten reklame?

Ja, du kan også bruke coordinates-umrechner.de uten reklame. Send oss ​​en e-post til hello@coordinates-converter.com, så sender vi deg tilbudet.

Finnes det et API?

Ja, vi tilbyr også en API for koordinatkonverteren. Hvis du er interessert, send oss ​​en e-post til hello@coordinates-converter.com.

Finnes det en coordinates-umrechner.de APP?

Nei, det finnes ingen app for og fra koordinaten-umrechner.de

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 01/05/2023

Views: 5269

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.